Z ekipo SPIN do večje zaposljivosti

Predstavitev ekipe SPIN, ki pokriva vzhodno kohezijsko regijo in zaposlenim, katerih zaposlitev je ogrožena, omogoča dostop do novih kompetenc in znanj za ohranitev ali lažji prehod v novo zaposlitev. Vključene so izjave predstavnikov projektnega partnerstva.

Ekipa SPIN skrbi, da so poti do znanja in kompetenc za večjo zaposljivost na trgu dela preprosta. Partnerstvo ekipe SPIN, ki pokriva vzhodno kohezijsko regijo, sestavljamo:

Pri izvajanju aktivnosti sodeluje več kot 48 vrhunskih strokovnjakov, od tega kar 19 zaposlenih znotraj partnerstva in več kot 29 zunanjih strokovnjakov, ki jih vključujemo pri izvajanju bolj zahtevnih usposabljanj in izobraževanj.

Vsebine usposabljanj in izvajalci se prilagajajo glede na potrebe ciljne skupine oseb in delodajalcev. Usposabljanja se izvajajo na 35-ih priglašenih lokacijah po vzhodni kohezijski regiji ter v obliki e-usposabljanj, kar omogoča kontinuiteto izvajanja usposabljanj, ne glede na epidemiološko sliko v okolju.

Zakaj izbrati nas?

  • bogate izkušnje na področju izobraževanja in razvoja kadrov;
  • večkrat prepoznani kot primer dobre prakse s strani institucij, ki pripravljajo in izvajajo projekte EU s področja izobraževanj in usposabljanj;
  • vzpostavljena obsežna mreža oz. baza deležnikov v lokalnem okolju z namenom prepoznavanja potreb delodajalcev, prepoznavanja in večanja kompetenc oseb iz ciljne skupine in razvoja lokalnih pobud za ustvarjanje novih delovnih mest v skladu s potrebami regije;
  • obsežna baza vrhunsko usposobljenih strokovnjakov in predavateljev;
  • osebni pristop in praktične izkušnje trenerjev/predavateljev zagotavljajo konkretne odgovore na potrebe udeležencev.

Izjave predstavnikov projektnega partnerstva

dr. Selma Filipančič Jenko, vodja projekta:

»V svoji 26-letni karieri sem koordinirala že veliko projektov in realizirala ogromno zamisli. Vendar tako obsežnega in prodornega projekta, kot je Projekt SPIN, v naši regiji še nismo izvajali. Sofinancerja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sta pripravila dinamičen in posamezniku prilagojen projekt, ki predstavlja velik potencial tudi v prihodnosti. Projekt celostno zajema skoraj vso delovno populacijo in ji resnično nudi nekaj več. Naši udeleženci skozi kakovostna brezplačna usposabljanja pridobivajo kompetence, ki jim omogočijo ohranitev zaposlitve, večjo konkurenčnost na trgu dela in lažjo zaposljivost. Kljub zahtevnemu tehničnemu izvajanju projekta so rezultati in zadovoljstvo posrednih in neposrednih udeležencev vidni in jasno izraženi. Nekaj odzivov in vpogled v projekt SPIN vam predstavljamo v publikaciji. Ponosna sem, da sem s svojo ekipo del te uspešne zgodbe«.

INVEL inkubator za razvoj podjetništva, d. o. o., Velenje (vodilni partner) mag. Sandra Bera:

»V projektu SPIN, ki v nazivu operacije nosi slogan »Pripravljeni na spremembe« se na spremembe nenehno prilagajamo. Program »Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela« pomaga zaposlenim, da v situacijah, ko je njihova zaposlitev ogrožena lažje ohranijo zaposlitev ali hitreje preidejo v novo zaposlitev. Zaradi izrednega stanja povezanega s širitvijo epidemije korona virusa so bile izvedene številne prilagoditve programa. V lanskem prvem valu epidemije korona virusa so bile čez noč ustavljene številne delavnice, ki smo jih izvajali oz. so bile načrtovane. S hitrim ukrepanjem so bile narejene številne prilagoditve glede izvajanja aktivnosti, med drugim prehod na izvajanje aktivnosti v e-obliki. Do konca januarja 2021 smo opravili že več kot 24.000 ur usposabljanj, s katerimi smo vključenim udeležencem omogočili opolnomočenje za večjo učinkovitost na trgu dela. Izkazalo se je, da je epidemija korona virusa povečala uporabo programov SPIN usposabljanj, kar lahko pričakujemo tudi v prihodnje.«

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS (projektni partner 1), Katarina Podkrižnik Smagaj:

»Projekt SPIN se je izkazal kot učinkovita rešitev za večjo konkurenčnost zaposlenih na trgu dela. Z aktivnostmi razvoja kariere in kompetenc prispevamo k boljši usposobljenosti zaposlenih ter povečujemo njihovo prilagodljivost z namenom ohranitve zaposlitve in izboljšanja pogojev za uspešen nastop na trgu dela. Potrebe po pridobivanju kompetenc prihodnosti so velike. Epidemija korona virusa je povzročila povečanje potreb po usposabljanjih za pridobivanje digitalnih in komunikacijskih veščin, vključno s tujimi jeziki. Trenutno nudimo več kot 60 različnih programov usposabljanj, ki jih redno dopolnjujemo glede na potrebe ciljne skupine oseb in delodajalcev. Usposabljanja se sedaj izvajajo tudi v e-obliki in omogočajo hiter odziv na potrebe udeležencev v celotni regiji.«

RACIO RAZVOJ HR&M Consulting, poslovno svetovanje, d.o.o. (projektni partner 2), mag. Alenka Brod:

»Izvajalci se v projektu SPIN srečujemo z udeleženci različnih generacij, izobrazbenih struktur, delovnih mest in organizacij. Slednje več kot nazorno dokazuje, da ohranjanje zaposljivosti ni več skrb posamezne socialne skupine v družbi, ampak smo z nestabilnostjo soočeni vsi, posamezniki in organizacije. Sklopi izobraževalnih vsebin, za katere interes izkažejo udeleženci, predstavljajo tako osnovo za individualno delovno zmogljivost (od obvladovanja jezikov, novih digitalnih tehnologij, specifičnih strokovnih znanj do še vedno potrebnih socialnih kompetenc, ki posamezniku omogočajo hitrejšo prilagodljivost in umeščenost v delovno okolje) kot posredno strateško in razvojno prednost delovne organizacije. Mnogi med njimi se po dolgem času vnovič srečajo s sprejemanjem novega znanja, nekateri celo prvič, tudi v obliki usposabljanja na daljavo.  Čas, v katerem se projekt izvaja, nam izvajalcem vsekakor ni naklonjen, a sočasno ne bi mogel bolj nazorno pokazati, zakaj je nenehen razvoj kompetenc potreben za preživetje, uspeh in tudi za soočanje z vsakdanjimi delovnimi in življenjskimi izzivi. Udeleženci, ki prihajajo iz organizacij, se lahko za dodaten razvoj zahvalijo tudi slednjim, saj mnoge izražajo dodaten interes in širijo vsebine kompetenc, ki jih prepoznajo potrebne za svoje zaposlene. Širok nabor vsebin posamezniku omogoča, da razvije tudi tista znanja in veščine, ki jih njegova organizacija morda ne spodbuja, zanj pa predstavljajo ali zamujeno priložnost iz preteklosti ali v njih vidi priložnost za prihodnost. Za tiste, ki pa se soočajo z izgubo dela, pa projekt vsekakor predstavlja  pomembno socialno in psihološko oporo pri soočanju z negotovostjo, omogoča hitrejši prehod v novo zaposlitev ter posledično ohranitev pozitivne posameznikove samopodobe.«

Predstavnik delodajalske organizacije/združenja Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica (projektni partner 3), mag. Franci Kotnik:

»V času, ki ga zaznamujejo hitre spremembe na vseh področjih in posledično potrebe po novih kompetencah pri zaposlenih, je projekt SPIN glede na koncept in prilagodljivost izvajanja odlična rešitev tako za posameznike, ki so soočeni z novimi izzivi pri svojem delu, kot za delodajalce. Celovit pristop z jasno definiranimi cilji in sistematično vključevanje udeležencev v programe izobraževanja ter usposabljanja dajeta zelo dobre rezultate, kar se pozitivno odraža tudi na trgu dela. Delodajalci so še posebej zadovoljni z možnostjo izvajanja izobraževanj in usposabljanj na njihovih lokacijah, ki pomeni velik prihranek časa in stroškov, zato ne preseneča njihova želja, da bi se SPIN po izteku obstoječega projekta izvajal v obliki stalnega programa.«

Predstavnik združenja delojemalcev SKEI, regijska organizacija Velenje (projektni partner 4), Aleš Vodovnik:

»SKEI Regijska organizacija Velenje je pomemben predstavnik združenja delojemalcev na območju KRVS, ki z vključenostjo v največji sindikat dejavnosti, predstavlja pomembno vez med udeleženci projekta SPIN in delodajalci. Kot partner v projektu sodelujemo pri izvajanju promocijskih aktivnosti projekta SPIN in prepoznavanju potreb po razvoju kompetenc za zaposlene, katerih zaposlitev je ogrožena. Pridobivanje novih znanj in kompetenc sta v boju za ohranitev zaposlitve postala stalnica.«