KOMPETENCE 2023–2029

Ljudska univerza Velenje je bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in pridobila finančna sredstva za izvajanje različnih izobraževalnih programov za odrasle v okviru projekta Kompetence 2023-2029 za prebivalce Šaleške in Zgornje Savinjske regije skupaj s partnerjema Šolskim centrom Velenje in podjetjem Invel, d. o. o. iz Velenja.

Naziv projekta: Kompetence 2023–2029, LU VELENJE

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj projekta je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Ciljna skupinaso odrasli, pri čemer bomo posebno pozornost namenili ranljivim skupinam odraslih, kot so nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje - ISCED 3 ali manj), aktivni, ki so stari 55 let ali več (zaposleni in brezposelni), tujci ter zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Načrtovani kazalniki: vključili bomo najmanj 2.500 udeležencev (enkratna vključitev), od tega:

- Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje (prijavitelj in nosilec konzorcija) 1.350 enkratnih vključitev oz. 54 %,

- Šolski center Velenje 570 enkratnih vključitev oz. 22,8 %,

- Invel, d. o. o., Velenje 580 enkratnih vključitev oz. 23,2 %.

Izvedli bomo 281 oblik izobraževanja, od tega 58 javno veljavnih programov, ki udeležencem omogočajo pridobitev kvalifikacije, ter 200 enkratnih pristopov k izpitom. Vsi izobraževalni programi so za udeležence brezplačni.

Trajanje projekta: od 13. 10. 2023 do 30. 6. 2029

Vrednost projekta: 1.741.229,85 €

Partnerji v projektu:

Ponujamo širok nabor izobraževalnih programov na naslednjih področjih:

  • javno veljavne programe Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU programi),
  • sporazumevanje v tujih jezikih na različnih ravneh od A1 do C1 (splošni, osvežitveni, poslovna konverzacija),
  • pridobivanje digitalnih kompetenc,
  • zviševanje in razvoj kompetenc komuniciranja, gradnje odnosov, finančne pismenosti, samoiniciativnosti in podjetnosti, odnosov in odgovornosti do dela, organizacije in upravljanja s časom, medgeneracijskega učenja in sodelovanja ter zdravega življenjskega sloga,
  • javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle,
  • priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka in izpit,
  • javni veljavni program Začetna integracija priseljencev,
  • priprave na opravljanje izpita iz slovenskega jezika za tujce in izpit.

 

Programi v projektu Kompetence 2023-2029, LU VELENJE so za udeležence brezplačni. Projekt financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus. Povezava EU skladi: https://evropskasredstva.si/

 

Spremljajte naše spletne strani, kjer bomo razpisali aktualne izobraževalne programe za zimsko-spomladanski čas 2024.

 

INFORMACIJE in PRIJAVE:

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje 
Mateja Šeliga, 03 777 74 67, mateja@lu-velenje.si
Alenka Mokotar, 03 898 54 60, alenka.mokotar@lu-velenje.si 

Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje
Slavko Kugler, 03 896 82 79, slavko.kugler@scv.si

Invel, d. o. o., Trg mladosti 6, 3320 Velenje 
mag. Sandra Bera, 064 250 056, sandra.bera@invel.si

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Program 2021–2027), cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.