REFERENCE

INVEL, d. o. o. je zasebno podjetje, katerega ustanoviteljica je dr. Selma Filipančič Jenko. Dejavnost podjetja je danes izjemno široka in raznolika. Naša glavna področja, kjer nadgrajujemo ponudbo programov izobraževanja odraslih so: zaposlovanje, razvoj človeških virov in podjetništvo.

Naše poslanstvo je nudenje različnih oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja in strokovnega svetovanja, ki posameznikom omogočajo osebni in poklicni razvoj, povečujejo zaposlitvene možnosti, spodbujajo vseživljenjsko učenje, ustvarjalnost, inovativnost in podjetniško miselnost.

V sklopu dejavnosti izvajamo splošno formalno in neformalno izobraževanje in učenje odraslih (osebni in poklicni razvoj ter socialna vključenost posameznikov, pridobivanje novih temeljnih spretnosti, razvijanje pisnih spretnosti, spodbujanje vseživljenjskega učenja, motiviranje k nadaljevanju opuščenega šolanja, aktivno državljanstvo, komunikacija in računalniško opismenjevanje). Odrasle, predvsem brezposelne osebe, izobražujemo in usposabljamo za potrebe trga dela (izvajamo programe za dvig ravni pisnih spretnosti in za ohranjanje, obnavljanje in posodabljanje znanja; usposabljanja za uspešen nastop na trgu dela; informiranje o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah in informiranje o poklicih). Izvajamo pa tudi podjetniško usposabljanje in svetovanje za bodoče podjetnike in druge zainteresirane osebe (uvod v podjetništvo, razvijanje poslovnih zamisli, priprava na samozaposlitev, statusno pravni vidiki poslovanja, marketing in delovno pravna razmerja, pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov).

Podjetje INVEL, d. o. o. deluje na območju savinjske in koroške regije. Svojo prepoznavnost kaže predvsem v široki ponudbi neformalnih programov in hitrem prilagajanju zahtevam naročnikov ter potrebam udeležencev.

Z ustreznimi pristopi in novim znanjem želimo zagotavljati odličnost in tako odraslim ponuditi kakovostno izobraževanje.

Leta 2009 smo prejeli Priznanje za vrhunske dosežke pri zaposlovanju ob 10 letnem sodelovanju kot edini izvajalec programov aktivne politike zaposlovanja s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Vseskozi vlagamo v nova znanja, generiramo zanimive ideje in se vedno znova učimo, saj želimo ljudem dati možnost pridobivati znanje na načine, ki so jim blizu.


PREGLED IZBRANIH REFERENČNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV:

AKTUALNI PROJEKTI

2023

KOMPETENČNI INŽENIRING

Projekt je financiran s strani posameznikov, podjetij ali drugih organizacij.

2023

SPLETNA USPOSABLJANJA e-NIU

Projekt je financiran s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

2023

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Projekt je financiran s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

ZAKLJUČENI PROJEKTI

2019 – 2022

SPIN

Projekt je bil sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. 

2018 – 2022

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC

Operacijo sta sofinancirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

2005 – 2022

ŠTUDIJSKI KROŽKI

Projekt je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

2016 – 2019

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC

Projekt je delno financirala Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega  sklada,

2010 – 2016

PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE – POKI

Program je bil sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada.

2013 – 2015

PROGRAM SPODBUJANJA NEAKTIVNIH OSEB ZA USPEŠEN VSTOP NA TRG DELA

Program je potekal v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in Evropskim socialnim skladom.

2012 – 2014

PROGRAMI SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V OBDOBJU 2012 DO 2014

Program sta sofinancirala Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

2012 – 2013

MEDNARODNI PROJEKT “MREŽA ZA RAZVOJ PODJETNOSTI MLADIH“

Program je bil sofinanciran s strani Zavoda RS za zaposlovanje v oviru mednarodnega projekta Mreža za razvoj podjetnosti mladih – operativi program IPA SLOVENIJA-HRVAŠJA 2007-2013.

2005 – 2013

RAZVOJ CENTRA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA – CENTER VŽU UM

Program je bil sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada.

2011

POZ – PRAVA ODLOČITEV ZA ZAPOSLITEV

Program je bil financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

1995 – 2011

RAZVOJ IN IZVAJANJE KLUBOV ZA ISKANJE ZAPOSLITVE

Program je bil financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.