ZAKLJUČENI PROJEKTI

2019 – 2022

PROJEKT SPIN

Projekt »SPIN (vzhodna kohezijska regija)« se izvajal v okviru operacije »Spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021 in 2022« – (v nadaljevanju SPIN-KRVS), v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«. Naložbo sta sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namen projekta je bil spodbuditi vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela.

2018 – 2022

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC

Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. Sofinancirala sta ga Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Cilj projekta je bil izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Cilj smo dosegli z organizacijo in izvedbo številnih brezplačnih izobraževalnih programov za zaposlene in brezposelne.

Back to School Concept. Apple, accessories and books against chalkboard.

2005 – 2022

ŠTUDIJSKI KROŽKI

Projekt je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Cilji in namen krožkov se s časom spreminjajo. Sprva so imeli vlogo širitve učne ponudbe za odrasle in demokratizacije družbe, po desetletju izvajanja je prišel v ospredje njihov namen boljša dostopnost učenja, motivacija pretežno nezainteresiranih odraslih za učenje in vključevanje ranljivih ciljnih skupin v družbo (razvoj).

https://invel.si/wp-content/uploads/2023/04/education-2022-11-09-06-30-03-utc-768x509.jpg

2016-2019

PRIDOBIVANJE KOMPETENC 2016-2019, LU VELENJE

Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, katerega cilj je bil povečati vključenost v vseživljenjsko učenje nižje izobraženih (manj kot štiri (4) letna srednješolska izobrazba) in manj usposobljenih s poudarkom na zaposlenih in starejših od 45 let. Projekt sta sofinancirala Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega  sklada. 

The leader explains employee tactics of advertisings strategies targeting. Training, briefing. Studying the target audience, increasing the effectiveness of advertising and business. retargeting

2010 – 2016

PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE – POKI

Program je bil sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada.

Projekt je zajemal vpeljavo modela za presojanje in razvijanje kakovosti POKI. Razlogi za vključitev v projekt POKI so temeljili na zavedanju organizacije, da smo vsi zaposleni soodgovorni za zagotavljanje kakovosti dela. Z vključitvijo v projekt smo spoznali nove načine, kako na sistematičen način zbrati in vrednotiti informacije, na podlagi katerih je mogoče bolj tehtno sprejemati ukrepe, s katerimi udejanjamo naše težnje po nenehnih izboljšavah v izobraževanju odraslih. Z ustreznimi pristopi in novim znanjem strmimo k zagotavljanju odličnosti in odraslim ponujamo kakovostno izobraževanje.

Kakovost izvajanja izobraževanj zagotavljamo in razvijamo s pomočjo vrhunsko usposobljenega kadra ter uporabo nacionalnih standardov in kazalnikov kakovosti v izobraževanju odraslih, ki jih sistematično razvija Andragoški center Slovenije.

Group of cheerful senior people attending computer and technology education class.
Education and reading concept, group of old colorful books on the white table on the gray background

2013 – 2015

PROGRAM SPODBUJANJA NEAKTIVNIH OSEB ZA USPEŠEN VSTOP NA TRG DELA

Program je potekal v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in Evropskim socialnim skladom.

Projekt je zajemal modularno izvedbo programa spodbujanja neaktivnih oseb (dolgotrajno brezposelnih, odvisnikov, zapornikov, migrantov, beguncev, brezdomcev, invalidov in drugih ranljivih skupin) s skupinsko in poglobljeno individualno obravnavo. Izvajali smo ga v tesnem sodelovanju s tremi območnimi službami Zavoda RS za zaposlovanje  (OS Celje, OS Velenje in OS Trbovlje), Centri za socialno delo (Center za socialno delo Velenje, Center za socialno delo Celje, Center za socialno delo Zasavje) medicino dela in zdravstvenimi organizacijami.

Vsebine so se izvajale modularno, in sicer:

 1. modul: MOTIVACIJSKA DELAVNICA (trajanje 2 uri, izvedba skupinska)
 2. modul: TRIAŽA (trajanje do 15 ur, izvedba večinoma individualna)
 3. modul: DELAVNICA ZA UČINKOVIT VSTOP NA TRG DELA (trajanje 4 mesece oz. 240 ur, izvedba večinoma skupinska)
 4. modul: SPREMLJANJE IN PODPORA UDELEŽENCU PRI IZVAJANJU DOGOVORA O AKTIVNOSTIH ZA VSTOP NA TRG DELA (trajanje do 3 mesece oz. 30 ur, izvedba praviloma individualna).

Izvedba vsebin za razvoj kompetenc v 3. modulu se je izvajala pretežno skupinsko. Odvisno od vrste in stopnje ovir, osebnostnih in/ali situacijskih značilnosti, so lahko udeleženci prehajali med moduli, se po potrebi vračali v že opravljene module oz. se v posamezne module vključevali tudi za krajši čas od predvidenega.

Senior committee manager reading a resume during a job interview, Employer interviewing to ask young male job seeker for recruitment talking in office.
Looking for a job. Handsome young man in formalwear holding poster with job text message while sitting outdoors and with building structure in the background

2012 – 2014

PROGRAMI SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V OBDOBJU 2012 DO 2014

Program sta sofinancirala Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

Projekt je zajemal izvedbo splošnih neformalnih izobraževalnih programov za odrasle, v katere smo vključevali brezposelne osebe, ranljive skupine – starejše, dolgotrajno brezposelne, težje zaposljive in invalide.

Namen projekta je bil zviševanje splošne izobraženosti in razvoj ključnih kompetenc odraslega prebivalstva. V obdobju od 2012 do 2014 smo izvedli štirinajst različnih 50-urnih programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih na območju Savinjske regije.

Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih, ki smo jih izvedli v letih 2012, 2013 in 2014:

 1. Dober načrt – uspešno podjetje
 2. Kako izboljšati medosebne odnose in obvladati stres
 3. Komunikacija in konstruktivno sporazumevanje
 4. Kreativno komuniciranje
 5. Moje podjetje – moja priložnost
 6. Praktična uporaba Excela
 7. Retorika – bodi, kar hočeš
 8. Sodobna demokracija
 9. Učim se učiti
 10. Urimo ustvarjalne sposobnosti in analizirajmo podatke s pomočjo računalnika
 11. Uspešna predstavitev – PowerPoint prezentacija
 12. Z izobraževanjem do večje neodvisnosti starejših odraslih
 13. Z računalniškim opismenjevanjem do dejavnega staranja
 14. Želim novo znanje – iščem nove priložnosti

 

Group of cheerful senior people attending computer and technology education class.

2012 – 2013

MEDNARODNI PROJEKT “MREŽA ZA RAZVOJ PODJETNOSTI MLADIH“

Program je bil sofinanciran s strani Zavoda RS za zaposlovanje v okviru mednarodnega projekta Mreža za razvoj podjetnosti mladih – operativi program IPA SLOVENIJA-HRVAŠKA 2007-2013.

Projekt je zajemal razvoj, pripravo in izvedbo 100 urnega programa usposabljanja za spodbujanje podjetnosti in kariere za povečanje podjetnosti mladih z izdelavo kariernega načrta udeležencev. V sklopu projekta smo razvili in pripravili vsa gradiva za izvedbo celotnega usposabljanja ter gradiva za predmet Podjetnost in kariera v e-učilnici, ki je dostopna na http://znanjezaposao.net/. Program usposabljanja je poteka v kombinaciji izvedbe delavnic ter on-line v e-učilnici. Izvajali smo ga v sodelovanju s Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA.

https://invel.si/wp-content/uploads/2023/04/social-networking-2022-10-26-06-15-42-utc-768x432.jpg

2005 – 2013

RAZVOJ CENTRA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA – CENTER VŽU UM

Program je bil sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada.

V letu 2005 smo pričeli z razvijanjem Centra vseživljenjskega učenja – CENTER VŽU UM, ki je predstavljal temelj za uvajanje novih dejavnosti svetovanja s poudarkom na samostojnem učenju z IKT podporo. Projekt smo izvajali v sodelovanju s partnerji iz lokalnega okolja: Zavodom RS za zaposlovanje, OS Velenje, Savinjsko-Šaleško območno razvojno agencije, d.o.o., Razvojno agencijo Sotla, Društvom Novus in strokovnima organizacijama Technosoft, d.o.o. in Breza, d.o.o..

V letu 2007 smo v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije izvedli tudi aktivnost »Priprava e-gradiv za samostojno učenje v centrih vseživljenjskega učenja«, v sklopu katere smo sodelovali z vsemi centri po Sloveniji in skupaj z Andragoškim centrom Slovenije pripravili e-gradiva za učenje v CVŽU, pripravili vsebine in izdelali e-gradiva Načrtovanje kariere z uporabo programa eXe za izdelavo e-gradiv za samostojno učenje.

Od leta 2008 dalje se je center preimenoval v Center vseživljenjskega učenja Savinjske regije. Pri izvajanju projekta smo sodelovali kot partnerska organizacija z nosilnim parterjem Andragoškim zavodom Ljudska univerza Velenje vse do leta 2013.

https://invel.si/wp-content/uploads/2023/04/arrow-in-center-of-circular-target-2022-11-15-02-41-42-utc-768x512.jpg

2011

POZ – PRAVA ODLOČITEV ZA ZAPOSLITEV

Program je bil financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Projekt je zajemal izvedbo delavnic, ki so bile izdelane in pilotno izvedene za dvig zaposljivosti brezposelnih oseb. Aktivnosti smo izvajali v tesnem sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo Celje. Projekt je zajemal izvedbo delavnic, ki so bile zasnovane modularno. Udeleženci so se lahko udeležili vseh ali pa samo določenih modulov v skladu z dogovorom z mentorjem.

Delavnica je bila sestavljena modularno iz 4 vsebinskih sklopov:

Vsebinski sklop 1: Moje kompetence (Modul 1.1: Kompetence in sprejemanje odločitev o svoji karieri, Modul 1.2: Karierni cilji, Modul 1.3: Karierni načrt)

Vsebinski sklop 2: Trg dela (Modul 2.1: Trg dela in sodobni viri informacij, Modul 2.2: Različne oblike zaposlovanja, Modul 2.3: Praktično delo: E-storitve ZRSZ)

Vsebinski sklop 3: Delodajalci (Modul 3.1: Informacije o delodajalcih, Modul 3.2: Delovno-pravna zakonodaja)

Vsebinski sklop 4: Učinkovita komunikacija (Modul 4.1: Pisna predstavitev, Modul 4.2: Praktično delo: pisanje ponudbe/prijave, Modul 4.3: Praktično delo: izdelava e-življenjepisa na e-borzi dela, Modul 4.4.: Zaposlitveni razgovor, Modul 4.5: Praktično delo: trening zaposlitvenega razgovora, Modul 4.6: Odnosi na delovnem mestu)

   

Happy man with tablet looking for job in the net

1995 – 2011

RAZVOJ IN IZVAJANJE KLUBOV ZA ISKANJE ZAPOSLITVE

Program je bil financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

V letu 1995 smo v tesnem sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje sooblikovali in razvili program Klub za iskanje zaposlitve. V Slovenijo smo vpeljali klube za iskalce zaposlitve po modelu, ki so ga razvili v Veliki Britaniji. V letu 1996 smo za ciljno skupino brezposelnih oseb začeli izvajali program Klub za iskanje zaposlitve, ki smo ga z vmesnimi prilagoditvami izvali vse do leta 2011.

Osnovna filozofija kluba je bila okrepiti zavest, da obstaja delo za vsakega člana kluba, ki se želi zaposliti. Ta pozitivni pristop je rdeča nit klubskega delovanja. V klubu je bilo poudarjeno načelo samopomoči, kar pomeni, da se vsak član čim bolj usposobi za samostojno reševanje problemov, ki so povezani z njegovo zaposlitvijo.

V sodelovanju s strokovnimi delavci zavoda smo za ciljno skupino organizirali uvodna motivacijska srečanja, na katerih se jim je program predstavil. Nato je sledila izvedba sprva trimesečnega programa, ki se je z leti skrajšal na dvomesečno obliko. V prvih dveh tednih so se z udeleženci intenzivno izvajale delavnice po delovnem zvezku Klub za iskanje zaposlitve, ki ga je izdal Zavod RS za zaposlovanje. V nadaljevanju so nato udeleženci vsak dan aktivno iskali zaposlitev, v klubu pa so imeli na volj podporo in pomoč vodje kluba, ki jih je usmerjeno vodil k doseganju ciljev ter spodbujal k samoiniciativnosti in dejavnem iskanju zaposlitve.

Examiner reading a resume during a job interview, employment and recruitment concept, point of view shot