Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost

Programi UŽU so namenjeni zviševanju ravni pismenosti manj izobraženim odraslim za pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti in načel vseživljenjskega učenja. Izvajali se bodo naslednji programi UŽU:

Usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do izobrazbe (v nadaljnjem besedilu: UŽU MI)

Cilj programa je omogočiti posamezniku, da obnovi in pridobi temeljno znanje in spretnosti za lažje osvajanje nove učne snovi in napredovanje v formalnem izobraževanju. Ciljna skupina so manj izobraženi zaposleni, ki so se šolali do deset let in želijo nadaljevati formalno izobraževanje.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moje delovno mesto (v nadaljnjem besedilu: UŽU MDM)

Cilj programa je razvijanje temeljnih zmožnosti za kakovostno opravljanje dela, ustvarjanje pogojev za ohranjanje in zviševanje ravni temeljnih zmožnosti na delovnem mestu, spodbujanje za zviševanje izobrazbene ravni in ustvarjanje pogojev za osebnostni razvoj. Ciljne skupine so zaposleni na enostavnih, manj in srednje zahtevnih delih, na delovnih mestih, ki se ukinjajo zaradi spremembe tehnologije ter tisti, ki želijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj korak (v nadaljnjem besedilu: UŽU MK)

Cilj programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in kakovosti življenja. Ciljna skupina so osebe s posebnimi potrebami oziroma osebe, ki v vsakdanjih življenjskih situacijah potrebujejo pomoč za doseganje večje samostojnosti in socialne vključenosti, za bolj samostojno in bolj kakovostno življenje pa potrebujejo tudi boljše obvladovanje temeljnih spretnosti.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost Izzivi podeželja (v nadaljnjem besedilu: UŽU IP)

Cilj programa je omogočiti pridobivanje temeljnih znanj in spretnosti, s katerimi bodo udeleženci lažje prepoznavali in vrednotili lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja z namenom izboljšanja svojega ekonomskega in socialnega položaja. Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli, pretežno prebivalci podeželja, ki so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj, za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter za izvajanje dejavnosti na podeželju (osebno dopolnilno delo ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji).

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (v nadaljnjem besedilu: UŽU BIPS)

Cilji programa je pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti, usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo. Ciljna skupina so zaposleni starši in stari starši.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost Razgibajmo življenje z učenjem (v nadaljnjem besedilu: UŽU Razgibajmo življenje z učenjem)

Cilj programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti za lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti, dvig samozavesti in dvig kakovosti življenja. Ciljna skupina so starejši zaposleni odrasli, ki niso imeli dovolj priložnosti za izobraževanje in si zaradi podaljševanja delovne aktivnosti želijo pridobiti znanje in usposobljenost za bolj kakovostno življenje in delo.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost Knjige so zame (v nadaljnjem besedilu: UŽU Knjige so zame)

Cilji programa so spodbujati: razvoj bralne pismenosti odraslih, demokratični dialog znotraj skupine, strpen medkulturni in medgeneracijski dialog, razvoj kulturne inteligence, strpnost in solidarnost, razvoj jezikovnih zmožnosti, razvoj sposobnosti analitičnega in kritičnega razmišljanja o prebranem in o življenju nasploh, osebnostni razvoj ter motivirati za izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli v aktivni življenjski dobi, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in praviloma nimajo dosežene srednješolske izobrazbe.