Pridobivanje kompetenc 2016-2019, LU Velenje

Financerji in partnerji:Na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 smo bili izbrani za partnerja projekta Pridobivanje kompetenc 2016-2019, LU Velenje. V projektu poleg koordinatorja - Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, so sodelovali še štirje partnerji:

- Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI,

- Invel inkubator za razvoj podjetništva d.o.o., Velenje,

- Šolski center Velenje in

- Šolski center Slovenske Konjice-Zreče.

Projekt so delno financirala Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, katerega cilj je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje nižje izobraženih (manj kot štiri (4) letna srednješolska izobrazba) in manj usposobljenih s poudarkom na zaposlenih in starejših od 45 let.

Skupna pogodbena vrednost za operacijo je znašala največ do 725.040,00 EUR. Delež prispevka EU je 80,00 %.

Namen projekta je bil povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Sofinancirali so se naslednji programi:


Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost
Slovenščina kot drugi in tuji jezik
Začetna integracija priseljencev
Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih
Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata
Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle
Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc