Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih

Cilj programov je pridobivanje in razvijanje naslednjih temeljnih kompetenc, ki vključujejo tudi vidik trajnostnega razvoja: sporazumevanje v slovenskem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost, kulturna zavest in izražanje.

Sofinancirali se bodo naslednji programi:

Angleščina za poslovni svet

Cilj programa je razvijati in izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih. Udeleženci v programu osvežijo in nadgradijo svoje znanje angleškega jezika za samozavestno in samostojno sporazumevanje v angleškem jeziku, pri navezovanju stikov s tujino, širijo besedišče in uporabljajo  strokovno terminologijo, znajo predstaviti sebe, podjetje, dejavnost, izdelek oz. storitev v angleškem jeziku ter se tako tudi osebno in strokovno razvijajo.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO1

Kovnica kovaškega znanja

Cilj programa je razvijanje sposobnosti za organizacijo lastnega dela in obvladovanje tehnoloških postopkov na področju utopnega kovanja.

Udeleženec v programu bo zmožen:

 • načrtovati in organizirati lastno delo ter načrtovati racionalno porabo energije, materiala in časa;
 • voditi evidenco izdelave izdelkov ter ostalo administrativno dokumentacijo;
 • prevzeti stroje in naprave za utopno kovanje ter opraviti zagon po tehnoloških navodilih;
 • sprejeti delovno dokumentacijo in se seznaniti z njo ter z osnovnimi parametri tehnologije kovanja;
 • prevzeti in preveriti delovanje peči, valjarke, kladiva oziroma stiskalnice, delovnih pripomočkov, merilnih priprav, energetskih instalacij in varnostnih naprav;
 • pregledati transportne naprave in pripraviti kovaške zaboje;
 • pri delu uporabljati vsa predpisana tehnična in osebna zaščitna sredstva;
 • upoštevati predpise in navodila o varovanju okolja, o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom;
 • pripraviti ustrezno orodje in pripomočke za delo ter vzdrževati čistočo kovaškega orodja in prostora;
 • zagotavljati natančnost pri delu ter kakovost kovaških izdelkov in storitve, izvesti vzdrževanje kovaškega orodja in strojev, upoštevati predpise o varnosti in zdravju pri delu in o varstvu pred požarom in zagotavljati natančnost pri delu ter kakovost storitve;
 • izvajati kontrolo izkovkov po predpisanem kontrolnem postopku ter izpolnjevati spremno dokumentacijo za zagotavljanje kakovosti izkovkov;
 • prepoznati napake na kovanih izdelkih in vzroke za njihov nastanek ter odpravljati manjše motnje v procesu kovanja ter obvešča pristojnega o napakah;
 • izvajati dnevno čiščenje delovnih naprav in delovnega mesta ter posredovati informacije o procesu kovanja ter o stanju orodja in naprav;
 • komunicirati z nadrejenim, s tehnologom, s službo kakovosti in z ostalimi sodelavci za kakovostno, varno in okolju prijazno delo.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO2

Začnimo kariero v gastronomiji

Cilj programa je izboljšanje poklicne kompetence udeležencev na področju gastronomije, ki bodo z novimi znanji in spretnostmi sledili smernicam sodobne, zdrave in uravnotežene prehrane in s tem pripomogli k zdravemu načinu priprave jedi za vsakdanje življenje. Udeleženci v programu spoznavajo in razvijajo temeljne kompetence, ki jih potrebujejo za zaposlitev, s poudarkom na samoiniciativnosti in podjetnosti ter za osebni razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost, kulturno zavest, trajnostni razvoj.

Cilji programa so zastavljeni, da udeleženec razvija oz. usvoji znanja in spretnosti s področij komunikacije in timskega dela, varovanja zdravja in okolja, gospodarnosti, kakovosti, sodobnih metod in tehnik dela v kuhinji.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO3

Obdelujemo materiale v strojništvu

Temeljni cilj programa je razvijanje sposobnosti za organizacijo lastnega dela in obvladovanje tehnoloških postopkov na področju dela za stroji v proizvodnji. Temeljni cilj programa je zvišanje ravni kompetenc, znanj in spretnosti, ki posamezniku z nižjo izobrazbo omogoča nadgradnjo strokovnega znanja in kompetenc na področju strojništva, osebno rast, napredovanje na delovnem mestu in mu poveča konkurenčnost na trgu dela.

Udeleženec v programu bo zmožen:

 • načrtovati in organizirati lastno delo, načrtovati racionalno porabo energije, materiala in časa;
 • prebrati in razumeti enostavne risbe, skice in načrte, voditi evidenco izdelave izdelkov ter ostalo administrativno dokumentacijo;
 • pregledati stroje, orodja  in naprave za obdelavo kovin v strojništvu, opraviti nastavitve in zagon po tehnoloških navodilih;
 • sprejeti delovno dokumentacijo in se seznaniti z njo ter z osnovnimi parametri odezovanja na strojih;
 • preveriti delovanje strojev, delovnih pripomočkov, merilnih priprav in varnostnih naprav, nastaviti parametre in režime delovanja na obdelovalnih strojih;
 • pri delu uporabljati predpisana tehnična in osebna zaščitna sredstva;
 • upoštevati predpise in navodila o varovanju okolja, o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom, pripraviti ustrezen material, orodja in pripomočke za delo, vzdrževati čistočo in urejenost delovnega mesta;
 • zagotavljati natančnost pri delu in kakovost izdelkov, izvesti vzdrževanje strojev, orodij, naprav in pripomočkov, izpolnjevati spremno dokumentacijo za zagotavljanje kakovosti izkovkov;
 • prepoznati napake in odstopanja na  izdelkih ter vzroke za njihov nastanek, komunicirati z nadrejenimi, s tehnologom, s službo kakovosti in z ostalimi sodelavci za kakovostno, varno in okolju prijazno delo.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO4

Nemščina za nove priložnosti

Cilji programa so razvijati in izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, predvsem pri sporazumevanja v tujem jeziku, pridobiti veščine za bolj samostojno komuniciranje v tujem jeziku in navezovanju stikov s tujino.

Udeleženci v programu pridobijo osnovno znanje nemškega jezika za bolj samozavestno in samostojno sporazumevanje v nemškem jeziku, pri navezovanju stikov s tujino, širijo besedišče in uporabljajo  strokovno terminologijo, znajo predstaviti sebe, podjetje, dejavnost, izdelek oz. storitev v nemškem jeziku ter se tako tudi osebno in strokovno razvijajo.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO5

Kreativno komuniciranje

Cilj programa je :

 • Izboljšati medosebno komunikacijo in spodbujati kreativnost pri posameznikih. Komuniciranje je učinkovito, če cilje dosežemo s čim manjšimi sredstvi (čas, denar, energija). Uspešnost komuniciranja pove, v kolikšni meri smo dosegli zastavljeni cilj.
 • Ozavestili pomen komunikacije kot temeljno informacijsko orodje in obvladati ciljnost komunikacije.
 • Naučiti se učinkovito, jasno in prepričljivo komunicirati ter oblikovati pozitivno čustveno okolje, razvijati samozavest, obvladovati vedenjska pravila socialne interakcije, sodelovanja in prilagajanja zahtevam različnih komunikacijskih situacij.
 • Znati vzpostaviti profesionalni odnos s soljudmi.
 • Spoznati, da je učinkovito komuniciranje pomembna veščina za uspešnost vsakega posameznika.
 • Utrditi štiri komunikacijske dejavnosti, to so poslušanje, govorjenje, branje in pisanje.
 • Poznati, obvladovati in vrednotiti lastno komunikacijo, jo analizirati in interpretirati ter delovati skladno s poslovnim bontonom.
 • Obvladati konfliktne situacije ter se vesti ustvarjalno in tolerantno do pogledov in vedenja drugih.
 • Poznati slovnična pravila in znati sestaviti poslovni dopis.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO6

Urimo ustvarjalne sposobnosti in analizirajmo podatke s pomočjo računalnika

Cilj programa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, s poudarkom na starejših od 45 let:

 • razvijati temeljne spretnosti, veščine, znanja in navade za učinkovito in uspešno uporabo IKT;
 • spoznati osnovno izrazoslovje, ki se uporablja pri obeh obravnavanih programih;
 • znati s pomočjo programa Excel sprejeti boljšo in racionalnejšo rešitev;
 • samostojno obdelati fotografije na računalniku;
 • spoznati zahteve po varnem delu z računalniki in drugo digitalno tehnologijo (fotoaparati);
 • razpravljati o prednostih digitalne tehnologije, njenih omejitvah in nevarnostih;
 • naučiti se uporabljati programsko opremo za urejanje slik;
 • naučiti se uporabljati programsko opremo za izdelavo preglednic;
 • naučiti se programov za vsakodnevno uporabo;
 • izbran problem znati grafično predstaviti in pojasniti dobljene rezultate;
 • povečati funkcionalno pismenost (branje grafov, tabel);
 • približati in zagotoviti dostop do informacijske in komunikacijske tehnologije;
 • pospešiti uporabo znanj, spretnosti in učenja za razvoj konkurenčnejšega kadra na trgu dela;
 • ugotoviti prednosti in pomanjkljivosti svojega znanja. razvijanje temeljnih spretnosti, veščine, znanja in navade za učinkovito in uspešno uporabo IKT.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO7

Praktična uporaba Excela

Cilj programa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, s poudarkom na starejših od 45 let:

 • udeleženci se naučijo uporabljati programsko opremo za izdelavo preglednic;
 • udeleženci programa spoznajo osnovno izrazoslovje, ki se uporablja pri delu s programom Excel;
 • program se naučijo uporabljati za vsakodnevno uporabo (digitalna pismenost);
 • izbran problem znajo grafično predstaviti in pojasniti dobljene rezultate (digitalna, matematična);
 • udeleženci bodo ugotovili prednosti in pomanjkljivosti svojega znanja (učenje učenja);
 • cilj je povečati funkcionalno pismenost (branje grafov, tabel) (digitalna, matematična);
 • cilj izobraževalnega programa je tudi približati in zagotoviti dostop do IKT (digitalna pismenost);
 • zavedanje možnosti uporabe računalniškega programa (prednosti uporabe programa) (digitalna);
 • cilj je pospešiti uporabo znanj, spretnosti in učenja za razvoj konkurenčnejšega kadra na trgu dela;
 • razvijanje sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo (učenje učenja);
 • razvijanje temeljnih spretnosti, veščin, znanj in navad za učinkovito in uspešno uporabo IKT.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO8

Uspešna predstavitev PowerPoint prezentacija

Cilj programa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, s poudarkom na starejših od 45 let:

 • Udeleženci se naučijo samostojno izdelati učinkovito PowerPoint predstavitev;
 • udeleženci se naučijo izvesti profesionalen in uspešen nastop s pomočjo PowerPoint prezentacije;
 • udeleženci se naučijo uporabljati in medsebojno povezovati vsa orodja za oblikovanje besedila in vstavljenih predmetov;
 • udeleženci znajo uporabljati orodja programa PowerPoint v povezavi z internetom in okoljem Windows;
 • udeleženci se naučijo izdelati strukturirana besedila in vanje vključiti različne vrste tabel, grafov in diagramov;
 • udeleženci se naučijo v predstavitev vključiti izdelke, narejene v drugih računalniških programih;
 • udeleženci v pravilni meri uporabljajo animacijske učinke;
 • udeleženci spodbudijo svojo ustvarjalnost in kreativnost pri načrtovanju predstavitve;
 • udeleženci uporabljajo program PowerPoint za izdelavo raznih gradiv in drugih kreativnih oblik;
 • udeleženci upoštevajo načela dobrega komuniciranja pri izvedbi predstavitve;
 • udeleženci znajo iskati, zbirati ter obdelovati informacije in jih uporabiti na kritičen in sistematičen način.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO9

Znanje in strokovnost na delovnem mestu v nekovinski proizvodnji

Temeljni cilj programa je razvijanje sposobnosti za organizacijo lastnega dela in obvladovanje tehnoloških postopkov na področju dela s stroji v proizvodnji. Temeljni cilj programa je zvišanje ravni kompetenc, znanj in spretnosti, ki posamezniku z nižjo izobrazbo omogoča nadgradnjo strokovnega znanja in kompetenc, osebno rast, napredovanje na delovnem mestu in mu poveča konkurenčnost na trgu dela.

Cilji programa so zastavljeni na način, da udeleženec v programu:

 • zna načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo in racionalno rabi energijo, material in čas;
 • zna pripravlja različne vrste zmesi;
 • upravlja s stroji in napravmi za vlivanje, stiskanje in ekstrudiranje;
 • mehanično in termično obdeluje polizdelje/izdelke;
 • kontrolira surovino ter kvaliteto polizdelkov/izdelkov;
 • zna kontrolirati, nastavljati ter vzdrževati naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu;
 • načrtovati in organizirati lastno delo;
 • načrtovati racionalno porabo energije, materiala in časa;
 • voditi evidenco izdelave izdelkov ter ostalo administrativno dokumentacijo;
 • pri delu uporabljati vsa predpisana tehnična in osebna zaščitna sredstva;
 • upoštevati predpise in navodila o varovanju okolja, o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom;
 • pripraviti ustrezen material, orodja in pripomočke;
 • vzdrževati čistočo in urejenost delovnega mesta;
 • zagotavljati natančnost pri delu in kakovost izdelkov;
 • zagotavljati natančnost in kakovost izdelkov;
 • izpolnjevati spremno dokumentacijo za zagotavljanje kakovosti izdelkov;
 • prepoznati napake in odstopanja na  izdelkih ter vzroke za njihov nastanek;
 • odpravljati manjše motnje v procesu obdelave ter obveščati pristojne o napakah;
 • izvajati dnevno čiščenje strojev, orodij in naprav ter delovnega mesta;
 • komunicirati z nadrejenimi, s tehnologom, s službo kakovosti in z ostalimi sodelavci za kakovostno, varno in okolju prijazno delo.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO10

Finančna pismenost za odrasle

Cilj programa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih na področju finančne pismenosti. Cilj programa je razvoj ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje na področju samoiniciativnosti  in podjetnosti v povezavi s socialnimi ter matematičnimi kompetencami. Posameznik bo sposoben načrtovati, upravljati, spremljati  ter vrednotiti projekte na področju osebnega in/ali družinskega proračuna.

Odraslemu program omogoča pridobivanje znanja in spretnosti ter razvoj stališč in odnosov, ki jih potrebuje za osvajanje kompetenc na področju osebnih financ.  Vzpodbuja ga k samoiniciativnosti, podjetnosti in prevzemanju odgovornosti za lastne cilje. Program odraslega motivira za proaktivno delovanje. Usposablja ga za uresničevanje zamisli in prepoznavanje priložnosti.

Na področju kompetence za upravljanje osebnih financ bodo udeleženci programa sposobni:

 • oceniti finančna tveganja in uporabljati ter vrednotiti informacije,
 • analizirati kakovost finančnih produktov,
 • vrednotiti posledice napačnih finančnih odločitev,
 • kritično vrednotiti izposojanje, varčevanje, investiranje in zavarovanje,
 • izdelati osebne finančne načrte in načrte investiranja.

Poleg tega pa program omogoča pa še razvoj in pridobivanje:

 • temeljne matematične kompetence (izračuni donosov, obresti, spremljanje osebnega in družinskega proračuna),
 • socialne kompetence (komunikacija, poznavanje mreže inštitucij,  potrošništvo, podjetnost),
 • jezikovne kompetence (uporaba izrazoslovja na  področju upravljanja financ),
 • IKT kompetence (uporaba računalniških aplikacij za podporo upravljanja osebnih financ),
 • vseživljenjsko učenje (zavedanje o pomenu znanja za lastno eksistenco in razvoj in razumevanje, da se stvari spreminjajo in je zato vseživljensko učenje ključnega pomena).

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: SNIO11