Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata

Cilj programov priprav je osvežitev znanja in učna pomoč zaradi pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata. Programi trajajo dvajset (20) ur.

Priprave za pridobitev NPK sobar/sobarica

Cilj programa je izboljšanje poklicne kompetence udeležencev na področju hotelirstva, ki bodo z novimi znanji in spretnostmi sledili smernicam uspešne komunikacije, bodo sledili smernicam varnih čistil za ohranjanje zdravja in varovanja okolja, prav tako pa bodo ozaveščeni za upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu. Udeleženci v programu spoznavajo in razvijajo temeljne kompetence, ki jih potrebujejo za zaposlitev, s poudarkom na uspešni medsebojni komunikaciji, samoiniciativnosti, ozaveščenosti o varovanju zdravja in okolja ter za osebni razvoj, socialno vključenost, kulturno zavest in trajnostni razvoj. Cilji programa so zastavljeni, da udeleženec razvija oz. usvoji znanja in spretnosti s področij: komunikacije in ravnanja v nepredvidenih situacijah, ki nastajajo med gosti in osebjem v hotelu, varovanja zdravja in okolja, gospodaranosti, kakovosti in ekologije.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: Priprave NPK1

Priprave NPK upravljalec/upravljavka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin

Cilj programa priprav je pridobitev manjkajočih znanj,osvežitev znanja za potrebe pridobitve kvalifikacije oz. certifikata. Cilj je, da udeleženec zna upravljati procesne stroje za predelavo nekovinskih rudnin (priprava zmes za izdelavo, upravljanje s stroji za stiskanje, upravljanje s stroji za ekstrudiranje, upravljanje s stroji za vlivanje in impregniranje, mehanična obdelava polizdelkov/ izdelkov, sušenje in termično obdelovanje polizdelkov/izdelkov, označevanje izdelkov) in kvalitetno pripravi na preverjanje v postopku certificiranja v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: Priprave NPK2

Priprave NPK upravljalec/upravljavka strojev v proizvodnji

Cilj programa priprav je pridobitev manjkajočih znanj, osvežitev znanja za potrebe pridobitve kvalifikacije oz. certifikata. Cilj je, da udeleženec zna upravljati stroje v proizvodnji (pripravi stroj in opremo spremlja in kontrolira delovanje stroja, opreme in naprav med delovnim postopkom kontrolira izdelovalni proces in ugotavlja napake v izdelku ter ukrepa) in se na ta način kvalitetno pripravi na preverjanje v postopku certificiranja v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: Priprave NPK3

Priprave NPK utopni kovač/utopna kovačica

Cilj programa priprav je pridobitev manjkajočih znanj, osvežitev znanja za potrebe pridobitve kvalifikacije oz. certifikata. Cilj je, da udeleženec zna upravljati proces utopnega kovanja  (pripraviti in nastaviti stroje, naprave, orodje in materiale za kovanje in zna prikazati proces utopnega kovanja) in se na ta način kvalitetno pripravi na preverjanje v postopku certificiranja v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: Priprave NPK4

Priprave za pridobitev NPK čistilec/čistilka prostorov

Cilj programa je izboljšanje poklicne kompetence udeležencev na področju čiščenja, ki bodo z novimi znanji in spretnostmi sledili smernicam varnih čistil za ohranjanje zdravja, prostorov in okolja, prav tako pa bodo ozaveščeni za upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter ustrezne komunikacije med sodelavci, naročniki in strankami. Udeleženci v programu spoznavajo in razvijajo temeljne kompetence, ki jih potrebujejo za zaposlitev, s poudarkom na odgovornosti do sebe, drugih in okolja, ustrezni komunikaciji, samoiniciativnosti, ozaveščenosti o varovanju zdravja in okolja ter za osebni in trajnostni razvoj. Cilji programa so zastavljeni, da udeleženec razvija oz. usvoji znanja in spretnosti s področij: uspešne komunikacije, pravilnega rokovanja s čistili in pripomočki za čiščenje, varovanja zdravja in okolja, racionalne porabe materiala in energije, kakovosti in ekologije.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu: Priprave NPK5